Entegre Ürün Veri Yönetimi (PDM) Mühendislik Süreçlerinde Verimliliği Artırmak

Veri yönetimi, verilerin toplanması, sınıflandırılması, güvence altına alarak saklanması ve kullanılması sürecidir. Bu yönetim sisteminde önemli bilgilerin, karar verme mekanizmasına yardımcı olarak stratejik değerlendirmeler yapılmak üzere sistematik bir şekilde işlenilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla niteliklerine uygun şekilde toplanması, depolanması ve düzenlenmesi gerekir. Böylece karar alma süreçleri basitleşir, kısalır ve uygulanabilir hale gelir. Süreç ürün geliştirme döngüsüne de büyük katkı sağlar.

Entegre ürün veri yönetimi (product data management, PDM); bilgisayar destekli tasarım (CAD) projeleri, malzeme listeleri, ürün özellikleri, üretim süreçleri, depo bilgileri, üretim talimatları, ticari bilgiler, tedarikçi ayrıntıları ve satış elemanı bilgileri dâhil olmak üzere çok çeşitli bilgileri işler. Bu sayede veriye erişim kolaylığı ve güvenlik kontrolleri sağlayarak ürün veri öğeleri arasındaki ilişkileri korur. Akışları ve süreçleri tanımlayan ve kontrol eden kuralları uygulayarak hem bildirim hem de mesajlaşma olanakları sağlar. Sonuçta hepsini entegre bir sistemle veri yönetimine uygun hale getirir.

Ürün veri yönetimi, ihtiyaca yönelik olan mal ve hizmetin araştırılması amacıyla mühendisliğe yönelik süreçleri yöneten bir sistematiktir. Mühendislik birimleri PDM yazılımını şu nedenlerle kullanır: 

 • – Diğer birimlerle aynı doğrultuda çalışmak
 • – Değişiklikleri/düzeltmeleri izlemek 
 • – Sisteme yönelik bilgileri planlı bir biçimde bir araya getirmek 
 • – Malzeme Listeleri (BOM)’ni ortaya çıkarmak

Yukarıda yer alan nedenlerden dolayı mühendislikle ilgili süreçlerde verimliliğe yönelik çalışmalar yapmak, ürün veri yönetiminin sağlam bir temele oturmasını sağlar. Bu sayede mühendisler, projeye yönelik planların ve programların kaynaklarına yönelirken zamandan kazanır ve olası hataların meydana gelmesini engeller.

PDM Nedir?

Ürün veri yönetimi (PDM); ürünle ilgili bilgileri program çerçevesinde dijital ortamda bir araya getirmek, değerlendirmek, kullanmak ve işlemek üzere kontrol eden ve güncelliğini sağlayan yazılım sistemidir. Bu sayede bilginin; tasarım, üretim ve yeni iş süreçlerinde yeniden kullanılmak üzere güvenli, güncel durumda kalmasını sağlar. PDM çoğunlukla ürünün yaşam döngüsünde, verinin yönetimi ve yayımından sorumlu olan bir işletme fonksiyonudur.

Ürün veri yönetimi bir şirketin ürün tasarımlarından geçmişe kadar tüm verileri toplar. Onları yöneten ve mühendislik süreçlerini otomatikleştirerek iş akışını iyileştiren bir Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemi gibi araçlarla entegre eder. Ayrıca ürün geliştirmeyi daha da optimize etmek için dosya yönetimi, işbirliği ve rol yönetimi araçlarıyla birlikte çalışır. Belirli bir ürünün geliştirilebilmesinde; üretim operatörleri, mühendisler ve tasarımcılar tarafından ihtiyaç duyulan değerli bilgileri sağlar. Ayrıca PDM sistemi satış için temel bilgileri kullanmak üzere satın alma ve pazarlamacılara yol gösterir.

PDM yazılımı önemli verileri kontrollü biçimde organize eden, biçimlendiren ve ilgili birimlerin kullanımına sunan bir araçtır. Sistem üzerinden dağıtıma sunulan veriler, tasarım aşamasından ürünün hizmet dışına çıkış aşamasına kadar bütün süreçlerde kullanılır. Bu nedenle ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ile birlikte çalışır. Bir PDM sisteminde pozitif sonuçlar elde etmek için iki temel alandan bahsedilebilir. Bunlar ürün veri yönetimi ve süreç yönetimidir.

Yazılım tarihi sürecinde büyük CAD dosyalarının yönetilmesi zor olduğundan PDM sistemi geliştirilir. 1990 yılından önce PDM çözümleri CAD özelliklerine göre kullanılır. 1990 yıllarında küreselleşme, dış kaynaktan temin etme ve pazara sunma süresi şirketleri PDM dağıtımlarını genişletmeye zorlar. İlk kullanıma sunulan PLM (PLM 2.0) yazılımı, güvenlik ve iş birliği özelliklerinden oluşan bir katman içerir. 2000’den sonra teknolojik ilerleme ve piyasadaki gelişmeler PDM ve ilk PLM çözümlerinin başlangıçtaki gelişimini baskılar.

PDM’nin Özellikleri ve Avantajları

PDM her aşamada çalışmak üzere ürünün tasarımından piyasadan çıkışına kadar tüm verilerini toplar. Bu çerçevede PDM, verileri sistem kapsamında yöneten ve mühendislik süreçlerinin içine alan ERP gibi araçlarla birlikte çalışır. Böylece dosya yönetimi, işbirliği ve rol yönetimi araçları gibi elemanlarla bir araya gelir. Ürün veri yönetiminin faydaları şöyle sıralanabilir: 

 • – Üretkenliğin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması
 • – Verilere kolay erişimin sağlanması
 • – Mühendislik süreçlerinde verimliliğin artırılmasını sağlayan süreç otomasyonu
 • – Versiyon kontrolünün sağlanması
 • – Kalite standartlarına bağlı kalınması ve kontrolü 
 • – Karışıklık ve gecikmelerin önlenmesi 
 • – Maliyetlerin azaltılması 
 • – Ekip çalışmasının geliştirilmesi
 • – Kullanıma yönelik güvenliğinin artırılması 
 • – Yönetmelik gerekliliklerine yardım etmesi
 • – Yeniliklere açık olmak için fırsatlar yaratması

Yukarıda yer alan PDM avantajları sayesinde tasarımlar nitelikli hale gelir, hatalar azalır ve daha verimli bir geliştirme döngüsü oluşturma imkânı ortaya çıkar. Geliştirme döngülerinin kısaltılmasıyla kullanım oranları da artar. Bu sayede müşterilerin kalite ve güvenilirlik talepleri karşılanır. İyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik kurumsal hedefler belirlenerek artan ürün karmaşıklığı giderilir. Böylece yönetici, hangi çalışanın veya ekibin hangi bilgileri görebileceğini ve görmeyeceğini ayarlayabilir.

Mühendislik Süreçlerinde Veri Yönetiminin Önemi

Ürün veri yönetiminin temeli mühendislik süreçlerinin daha anlaşılır ve sistematik hale getirilmesini sağlamaktır. Böylece verileri dijital bir ortamda bir araya getirerek ve düzenleyerek hem yöneticilerin hem de çalışanların mühendislerle koordine bir şekilde çalışmasını kolaylaştırır. Veri yönetiminde temel amaç, doğru bilgiye doğru zamanda ulaşabilmektir. Bu merkezi ve organize sistematiğe erişim, daha iyi bir bilgi akışı sağlayan ve doğrulamayı tamamlayan mühendislerin, geliştiricilerin ve tasarımcıların çalışmalarına yol gösterir.

Ürün veri yönetimi ortaya koyduğu çözümlerle; parça ve malzeme gereksinimlerini, mühendislik değişikliklerini, iş akışları ve yönetmelikler gibi kurumsal ürün verilerini ortak bir kayda alır. Mühendislikte PDM kullanımı kapsamında analitik bir akışı sağlayarak ekiplerin iş birliği yapmalarına ve birlikte çalışmasına yardımcı olabilir. Üretim sürecinde tasarım çizimlerine ve mühendislik modellerine; ürünleri doğru şekilde geliştirmek için de belgelendirmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca veriler diğerlerinin yanı sıra yanlış yerleştirme, kazalar ve bilgisayar virüsleri nedeniyle kaybolabilir. Böylece mühendisin süreç içindeki görevi zorlaşır ve kritik hale gelir. Bu nedenle ürün veri yönetimi aşaması oldukça önemlidir.

Ürün veri yönetiminin önemi mühendislik süreçlerindeki zorluklarla daha belirgin hale gelir. Bu, büyük boyutlara ulaştığı durumlarda özellikle işleme konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Bu çerçevede mühendisi zor durumda bırakacak zorluklar şöyle sıralanabilir: 

 • – Kalite değişebilir. 
 • – Bütünlük ve senkronizesi bozulabilir. 
 • – Güvenlik azalabilir.
 • – Sistematik erişimler zorlaşabilir. 
 • – Veri yasaları ve yönetmeliklerinde yaptırımlar oluşabilir. 
 • – Veri madenciliği ve analitik ihtiyaçlar belirebilir.

Yaşanan zorluklar sonucunda ek zaman ve kaynak gerekebilir. Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile ilgili teknik bilgiye de ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle yatırım maliyetleri artabilir. Mühendislik süreçlerinde veri yönetiminin önemini bilen Cadem Digital, ENOVIA sayesinde şirketinizin ürün veri yönetimini profesyonel bir şekilde gerçekleştirir ve verimliliğinizi artırmak için yol gösterici olur.

PDM ve PLM Farkları

PDM’in sistematik ve yaygın olarak kullanımı PLM yazılımından önce piyasada görülmesini sağlar. Bu iki yazılım arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

 • – PDM yazılımı ürünle ilgili verileri sistemin çalıştığı süreç içerisinde geliştirir ve sürekli olarak hatasız kullanılması için kontrolünü sağlar. Öte yandan PLM, ürünle ilgili her aşamayı ve alanı yaşam döngüsü sistematiğinde yönetir. 
 • – PLM sistemleri, zaman içerisinde veri temeli esas alındığında bir çeşit PDM kullanmaya başlar. PDM ise herhangi bir PLM çözümünün temelini oluşturur ve ona sistematik veri sunar. 
 • – PDM ürün geliştirme süreçleri çerçevesinde öncelikle üretime yönelik bilgileri yönetmeyi hedeflerken; PLM ise ürün yaşam döngülerini esas alarak ürünün iyileştirilmesini ve üretim süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesini amaçlar. 
 • – PDM süregelen ürün geliştirme süreçlerinde verimliliği amaçlayan ve tasarımı merkeze koyan bir sistematik oluşturmayı hedefler. Ancak PLM için süreç önemlidir ve PDM ile diğer araçları kullanarak yaşam döngülerindeki verimliliği artırmak üzere stratejik çözümler ortaya koyar. 
 • – PLM stratejik bakış açısıyla verimlilik ve üretkenliğin artmasını sağlar. PDM ise büyük veri dosyalarının kullanımını kolaylaştırmak için iyi bir seçenektir. 

Yukarıda yer alan karmaşık ve bir o kadar da önemli süreçlerde rehberlik etmek için çözüm ortaklarının yanında olan Cadem Digital, PLM danışmanlığı sayesinde tüm bu süreçleri daha anlamlı ve entegre bir şekilde yönetmeye yardımcı olmaktadır.

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/urun-yasam-dongusu-yonetimi-plm-nedir-asamalari-nelerdir/ linkinden ulaşabilirsiniz.